Quy tắc tố tụng trọng tài

Quy tắc tố tụng trọn tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("Quy tắc") được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại VIAC. Quy tắc được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày 01 tháng 03 năm 2017.

Tiếng Việt và Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC năm 2017. Trong trường hợp có sự khác biệt hay không nhất quán giữa phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh với các phiên bản ngôn ngữ khác của quy tắc này, phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được áp dụng.

_____________

VIAC xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ chuyển ngữ đối của các đơn vị:

* Tiếng Hàn (한국어)Yoon & Yang LLC

* Tiếng Trung (中文): [đang cập nhật...]

* Tiếng Nhật (日本語): Pinsent Masons LLP

  Điều 1.

  Phạm vi áp dụng

  1. Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("Quy tắc”) được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

  2. Quy tắc này được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày 01 tháng 03 năm 2017, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

  Điều 2.

  Giải thích từ ngữ

  Trong quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. "Trung tâm là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
  2. "Danh sách Trọng tài viên là Danh sách Trọng tài viên của Trung tâm
  3. "Hi đồng Trọng tài"&nb
  Điều 3.

  Việc gửi thông báo, tài liệu

  1. Thông báo, tài liệu do một bên gửi tới Trung tâm phải đủ số bản để Trung tâm gửi tới thành viên của Hội đồng Trọng tài mỗi người một bản, tới bên kia một bản và lưu một bản.

  2. Thông báo, tài liệu được Trung tâm gửi tới các bên theo địa chỉ được các bên cung cấp và có thể gửi bằng cách giao trực tiếp, thư bảo đảm, fax, thư điện tử hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác Có ghi nhận việc gửi này.

  3. Thông báo, tài liệu do Trung tâm gửi tới các bên được coi là đã nh

  Điều 4.

  Tham gia tố tụng trọng tài

  1. Các bên có thể trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham gia tố tụng trọng tài.

  2. Hội đồng Trọng tài hoặc Trung tâm, nếu Hội đồng Trọng tài chưa được thành lập, CÓ quyền yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ chứng minh thẩm quyền của người tham gia tố tụng trọng tài.

  Điều 5.

  Bắt đầu tố tụng trọng tài

  Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày Trung tâm nhận được Đơn khởi kiện của Nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy tắc này.
  Điều 6.

  Tranh chấp từ nhiều hợp đồng

  Các yêu cầu khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến nhiều hơn một hợp đồng có thể được gặp trong một Đơn khởi kiện để được giải quyết trong một vụ tranh chấp cho dù các yêu cầu đó được lập trên cơ sở một hoặc nhiều thỏa thuận trọng tài.
  Điều 7.

  Đơn khởi kiện

  1. Một bên muốn khởi kiện ra Trung tâm phải gửi Đơn khởi kiện tới Trung tâm.

  2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm Đơn khởi kiện;

  b) Tên, địa chỉ của các bên;

  c) Tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp;

  d) Cơ sở khởi kiện;

  đ) Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khởi | kiện khác của Nguyên đơn;

  e) Tên của người được Nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc y&

  Điều 8.

  Gửi Thông báo và Đơn khởi kiện

  Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận được Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài, các tài liệu khác có liên quan và phí trọng tài theo quy định tại Điều 35 của Quy tắc này, Trung tâm gửi tới Bị đơn Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan.
  Điều 9.

  Bản tự bảo vệ

  1. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, Bị đơn phải gửi tới Trung tâm Bản tự bảo vệ. Bản tự bảo vệ phải có các nội dung sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm Bản tự bảo vệ;

  b) Tên, địa chỉ của Bị đơn;

  c) Cơ sở tự bảo vệ;

  d) Tên của người được Bị đơn chọn làm Trọng tài viê

  Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC

  VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại với các bên tranh chấp đến từ 53 tỉnh thành tại Việt Nam và 63 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

  Đánh giá

  • VCCi
   VIBOnline
   Trường đại học ngoại thường
   Trường Đại Học Luật
   VCCI
   Diễn đàn doanh nghiệp